អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ បណ្តឹងពាក់ព័ន្ធករណីឈ្មោះ សៀ សំបូរ
Untitled Document