សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំក្រុមអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសស្តីពីសេច ក្តីព្រាងរបាយការណ៍ស្វ័យវាយតម្លៃលើការអនុវត្ត អនុសញ្ញា អ.ស.ប ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (UNCAC) នៅកម្ពុជា
Untitled Document