កម្រងរូបភាពនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី១៩ របស់ក្រុមការងារ នៃគំនិត ផ្តួច ផ្តើម ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ADB/OECD សម្រាប់តំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក
Untitled Document