សុន្ទរកថាថ្លែងតាមវីដេអូ ដោយលោក Angel Gurria អគ្គលេខាធិការ អង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និង អភិវឌ្ឍន៍ OECD ក្នុងពិធី បើកសន្និសីទប្រចាំតំបន់លើកទី៨ ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងការកសាងទំនុកចិត្តរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពប្រឆាំង អំពើពុករលួយ
 Untitled Document