សកម្មភាពចូលរួមរបស់ថ្នាក់នាំ និងមន្រ្តីរាជការ តាមក្រសួង-ស្ថាប័នកន្លែងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខ័នសព ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខ អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពីពុករលួយ ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤
Untitled Document