ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការទារលុយពីប្រធានមន្ទីរ ទេសចរណ៍ខេត្ត ប្រធាននាយកដ្ឋាន និងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃក្រសួងទេសចរណ៍
Untitled Document