ការចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី៧ និង កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នៃសមាគមន៍អន្តរជាតិនៃអាជ្ញាធរប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (IAACA) (២២-២៤ វិច្ឆិកា ២០១៣, ទីក្រុងប៉ាណាម៉ា, ប្រទេសប៉ាណាម៉ា)
Untitled Document