សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលសង្កេតការណ៍ប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស (DES) ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល សម័យប្រឡងថ្ងៃទី26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2022
 Untitled Document