សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លទ្ធផលសង្កេតការណ៍ដំណើរការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីក្រមការលើកទី១០ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សម័យប្រឡងថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ចំនួនបេក្ខជនដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី១ ចំនួន ២៤២ រូប និងលើកទី២ ចំនួន ១២២ រូប នៃបេក្ខជនសរុប ២,៥២០ រូប ប្រកាសលទ្ធផលស្ថាពរថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។
 Untitled Document