ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារអន្តររដ្ឋាភិបាលលើកទី ៤ ស្តីពីការបង្ការ និងទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ (ជាផ្នែកមួយនៃសន្និសីទរបស់រដ្ឋភាគី UNCAC) (4rd Open-ended Intergovernmental Working Group on the Prevention of Corruption Meeting) (Vienna, Austria ថ្ងៃទី 26-28 សីហា 2012)
 Untitled Document