ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពី ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅ ច្រកទ្វារអន្តរជាតិ និងច្រកទ្វារតំបន់ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
Untitled Document