គណៈប្រតិភូអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) បានចូលរួមសិក្ខាសាលា​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់ប្រទេសចូលរួម​គំនិតផ្តួចផ្ដើមផ្លូវមួយ ខ្សែក្រវ៉ាន់មួយ
Untitled Document