លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំ​លេខាធិការដ្ឋានលើកទី១៥ នៃភាគីប្រឆាំងអំពើពុក​រលួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឬស៊ីផេក (SEA-PAC) និងសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ ថ្ងៃទី ០៩ - ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រទេស សិង្ហបុរី
Untitled Document