អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ សហការគ្នាពង្រឹង សមត្ថភាពប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
Untitled Document