កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរៀបចំ​ដោយគណៈកម្មការ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងសិទ្ធិពលរដ្ឋ សម្រាប់ភ្នាក់ងារប្រឆាំង​អំពើពុករលួយអន្តរជាតិ
Untitled Document