លទ្ធផលសង្កេតការណ៍​ប្រឡងជ្រើសរើស​បេក្ខជនចូលរៀន​ថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស (DES) សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ សម័យប្រឡង ៣០-៣១ មករា ២០១៩ ជ្រើសរើសចំនួន ១៥៦នាក់ ក្នុងចំណោម​បេក្ខជនសរុបចំនួន ៥៣៧នាក់ បែងចែកជា ២១ ឯកទេស មណ្ឌលប្រឡង សាកលវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល
Untitled Document