លទ្ធផលសង្កេតការណ៍​ដំណើរការប្រឡង​ប្រជែងជ្រើសរើស​សិស្សក្រឡាបញ្ជី ជំនាន់ទី៦ នៃរាជបណ្ឌិតសភា​វិជ្ជាជីវៈតុលាការ សម័យប្រឡង ១៣ វិច្ឆិកា ២០១៨ ចំនួនសិស្សក្រឡា​បញ្ជីដែលត្រូវជ្រើសរើស ១០០រូប នៃបេក្ខជនសរុប ៩៣៥រូប មាន ២មណ្ឌល ៣០បន្ទប់
Untitled Document