សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្ដីពីលទ្ធផល​នៃការទទួលឯក​សារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
Untitled Document