សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្ដីពីលទ្ធផលនៃ​ការទទួលឯកសារ​ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
Untitled Document