សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី​​លទ្ធផលនៃការ​ទទួល​ឯកសារប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
Untitled Document