សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីលទ្ធ​ផលនៃការទទួល​ឯកសារប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
Untitled Document