លទ្ធផលសង្កេតការណ៍​ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​មន្រ្តីក្របខ័ណ្ឌថ្មី ក្រសួងសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១៨ សម័យប្រឡង ២៨ តុលា ២០១៨ ជ្រើសរើស៧០០ នាក់ ក្នុងចំណោមបេក្ខ​ជនសរុបសំនួន ១២,០៤៦ នាក់ នៅមណ្ឌលប្រឡងចំនួនបី ១)សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ២)សាលាបច្ចេកទេស​ថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត និង ៣)បាក់ទូក
Untitled Document