ប្រកាស ស្តីពីការគ្រប់គ្រង ចំណូលកម្រៃសេវា​សាធារណៈរបស់ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។
Untitled Document