ប្រតិភូអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលរួមកិច្ចប្រជុំបន្ដលើកទី២ សម័យប្រជុំលើកទី៩​នៃក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ​ការអនុវត្ត អនុសញ្ញាអង្គការសហ​ប្រជាជាតិ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (UNCAC)
Untitled Document