វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់​គណៈកម្មការឯករាជ្យ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយហុងកុង សម្រាប់មន្ត្រីនៃអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
Untitled Document